Dr. Franje Račkog 10, 10000 Zagreb / Croatia |
+385 1 641 33 10 | +385 1 641 33 12 |
vmarkovic@vmo.hr | www.vmo.hr


Trgovačko pravo

Odvjetnički ured Marković se bavi pružanjem pravnih usluga međunarodnim i domaćim kompanijama koje posluju u Hrvatskoj. Naš pristup radu se temelji na objedinjavanju raznih pravnih usluga, pri čemu se posebna pažnja posvećuje implikacijama koje proizlaze iz računovodstvenih i poreznih propisa te primjeni rješenja iz međunarodne prakse. Naše usluge obuhvaćaju kombinaciju raznih pravnih područja, poput spajanja i preuzimanja društava, ugovornog prava, poreznog prava, radnog prava, stečajnog prava, međunarodnih transakcija, korporativnog upravljanja, parničnih postupaka i postupaka mirenja, te prava intelektualnog vlasništva.


Radno pravo

U ovom području prava, naše pravne usluge uključuju porezno i pravno savjetovanje, poslove usklađivanja sa propisima te zastupanje u parničnim i drugim postupcima. U svim prethodno navedenim aktivnostima u najvećoj se mjeri pridržavamo razvijene prakse dobrog korporativnog upravljanja, a s ciljem osiguranja dugotrajnih dobrih odnosa između poslodavaca i zaposlenika.

Vezano uz upućivanje stranih zaposlenika na rad u Hrvatsku i obrnuto, odvjetnički ured Marković  se bavi pružanjem pravne pomoći glede svih pitanja koja se odnose na strance i njihov ulazak, boravak i rad u Hrvatskoj, legalizaciju dokumenata, ishođenje viza i/ili radnih dozvola, te općenito i sveobuhvatno sudjelovanje u tim postupcima i zastupanje pred nadležnim tijelima i agencijama.


Obiteljska poduzeća

Poduzeća u obiteljskom vlasništvu suočavaju se s brojnim problemima, poput načina rješavanja prijenosa članskih prava s jedne generacije na drugu, izazova koje donosi potreba za financiranjem rasta poduzeća bez da se pritom zanemari utjecaj članova obitelji na odlučivanje u poduzeću te uspostavu odgovarajućih pravila korporativnog upravljanja poduzećem.

Odvjetnički ured Marković pruža obiteljskim poduzećima pravnu pomoć iz područja trgovačkog i poreznog prava, te im pruža sveobuhvatne pravne savjete vezano uz pitanje strukturiranja novčanih naknada i prijenosa članskih prava. Također, pružamo takvim poduzećima podršku prilikom postupka reorganizacije i restrukturiranja ili ulaganja.

Osim u pregovorima, mi zastupa interese obiteljskih poduzeća i njihovih dioničara ili članova u postupcima pred sudom i izvan suda.


Ugovori o distribuciji

Mnoge strane kompanije su osnovale svoja povezana društva u Hrvatskoj radi distribucije proizvoda u Hrvatskoj i susjednim državama. Takav poslovni model zahtijeva primjenu i prilagodbu brojnih politika grupe te usklađivanje trgovačkih i poslovnih pravnih dokumenata i modela sa hrvatskim pravnim okvirom. U tom pogledu, odvjetnički ured Marković pruža niz pravnih usluga koje se odnose na ugovore o distribuciji, pravo tržišnog natjecanja, zaštitu potrošača, ugovore o licenciji te ostale oblike prodaje i distribucije proizvoda.


Digitalni mediji

Ubrzani razvoj novih oblika digitalnih medija otvara sve veće mogućnosti da se s njihovim sadržajem upoznaju novi potencijalni korisnici, ali otvara i niz pravnih pitanja koje je potrebno stalno usklađivati sa postojećim zakonodavnim okvirom, a posebno u području prava intelektualnog vlasništva i zaštite privatnosti. Svojim znanjem i iskustvom odvjetnički ured Marković može pružiti podršku pojedincima i pravnim osobama u pravnim područjima koja su tipična za ovu brzo rastuću industriju.


Energija i infrastruktura

Prirodni resursi Hrvatske, mogućnost korištenja sredstava iz fondova Europske Unije te razni oblici poticaja koji su dostupni za investicije u energetiku i obnovljive izvore energije, povećali su interes međunarodnih i domaćih kompanija za ulaganja u ovu industriju. Usluge koje odvjetnički ured Marković pruža u ovom području, između ostalog, uključuju strukturiranje ulaganja, zastupanje u upravnim postupcima, pomoć oko ishođenja poreznih i drugih olakšica, subvencija i poticaja te drugih oblika financiranja, uključujući i korištenje EU fondova.


Hotelijerstvo

S obzirom na iskustvo u domaćoj hotelijerskoj industriji, posebice vezano uz kupnju i prodaju hotela, odvjetnički ured Marković pruža sveobuhvatnu pravnu pomoć investitorima koji ulažu u kupnju hotelskih objekata kao i management kompanijama. Osim toga, zastupamo interese investitora i banaka koji sudjeluju u financiranju hotelskih poduzeća, te poduzimamo sve potrebne mjere i radnje u svrhu zaštite interesa naših klijenata u ovoj brzo rastućoj industriji. Naše usluge u ovoj industriji odnose se, prije svega, na nekretnine, financijsko strukturiranje transakcije, ugovore o upravljanju, franšize i ugovore o distribuciji.


Korporativno upravljanje

Naši klijenti oslanjaju se na našu pomoć vezano uz sastavljanje objava i izvještaja, te periodične javne objave dokumenata, periodični pregled internih akata koji se odnose na korporativno upravljanje, pripremu preporuka upravi i nadzornom odboru vezano uz njihove obveze izvještavanja, pripremu osnivačkih akata za društvo te koordinaciju sa lokalnim vlastima i regulatornim tijelima u pogledu usklađivanja poslovanja društva sa važećim zakonima i ostalim propisima.

Odvjetnički ured Marković također pruža savjete i smjernice o pravnim i regulatornim pitanjima, najboljoj praksi i aktualnim trendovima vezanim uz pitanja korporativnog upravljanja. To se, između ostaloga, odnosi na utvrđivanje obveza i odgovornosti direktora, sastav uprave i/ili nadzornog odbora i njihovu učinkovitost, općih načela rada uprave i/ili nadzornog odbora, javnog objavljivanja informacija, strukturiranja plaća rukovodećeg osoblja, priprema ugovora o radu rukovodećeg osoblja, priprema godišnjih izvještaja i priprema godišnjih skupština.

Blisko surađujemo sa rukovodećim osobljem i voditeljima odjela ljudskih potencijala vezano uz razvoj politika korporativnog upravljanja i pripremi internih pravilnika i procedura koji su usklađeni sa lokalnim zakonodavstvom, propisima Europske unije, OECD-ovim Principima korporativnog upravljanja i široko prihvaćenom najboljom praksom u tom području.


Nagrađivanje rukovodećeg osoblja

Odvjetnički ured Marković pruža pravnu podršku društvima prilikom pripreme ugovora o radu rukovodećeg osoblja, zatim kod strukturiranja plana nagrađivanja rukovodećeg osoblja koji se temelje na sudjelovanju u temeljnom kapitalu društva, pripremanju godišnjih ili dugoročnih planova nagrađivanja, ili strukturiranja isplata nagrada koje ovise o ispunjenju određenog uvjeta.

Osim toga, mi savjetuje kompanije glede odnosa između tijela društva i članova društva, izvještavanja i javnih objava, usklađenosti sa poreznim propisima i poreznom planiranju, pri čemu uvijek vodimo računa da su sve takve odluke u skladu s pozitivnim lokalnim propisima i međunarodnom praksom (preporuke Europske unije i OECD-ovi Principi korporativnog upravljanja).


Porezno pravo

Prilikom strukturiranja transakcija, našim klijentima uvijek ukazujemo na to da je potrebno razmotriti moguće porezne posljedice takvih transakcija te im pomažemo u pronalaženju optimalnog rješenja. Odvjetnički ured Marković savjetuje međunarodne i domaće klijente o svim aspektima vezanim za oporezivanje i ima iskustva u području strukturiranja ulaganja i zastupanja u poreznim postupcima.


Zaštita osobnih podataka

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) označava početak novog pristupa problematici zaštite osobnih podataka gdje formalno ispunjavanje određenih zakonskih uvjeta više nije dovoljno.

Naime, odredbe GDPR-a treba shvatiti kao potrebu za uvođenjem stalnog procesa sistematizacije, kontrole i transparentnosti u postupcima prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka kao jednog od osnovnih preduvjeta za rast i razvoj digitalnog društva. Potrebna su efikasna rješenja za prilagodbu GDPR-u, u skladu s najboljom praksom.

Naš pristup prilagodbe GDPR-u može se opisati na sljedeći način:

slide1

 

GDPR donosi i još jednu novinu, a to je da službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO) može biti osoba koja nije zaposlenik društva, pa tako i odvjetnik.

slide2

Sve navedeno omogućit će bolju zaštitu osobnih podataka, a istovremeno i omogućiti manji rizik društava kao voditelja zbirke od prijava za neovlašteno korištenje osobnih podataka nadležnim institucijama kao što je Agencija za zaštitu osobnih podataka.


Imigracijsko pravo

Odvjetnički ured Marković pruža čitav spektar usluga koji se odnose na boravak i rad stranaca u Hrvatskoj ili reguliranje obveza hrvatskih državljana u Hrvatskoj, a koji borave i/ili rade u inozemstvu (npr. izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, utvrđivanje (ne)rezidentnosti, podnošenje poreznih prijava).

a) Ishođenje dozvola za boravak i rad stranaca
Stranci koji namjeravaju raditi u Hrvatskoj (bilo da su to upućeni radnici, sezonski radnici i slično) moraju imati valjanu radnu dozvolu (dozvola za boravak i rad) koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) u postupku koji slijedi nakon podnošenja zahtjeva ili prijave te provođenja određenog imigracijskog postupka.

Odvjetnički ured Marković može pomoći takvim pojedincima i članovima obitelji ili pravnim osobama koje zapošljavaju strane radnike u ispunjavanju propisanih zahtjeva putem sljedećih usluga:
•Savjetodavne usluge vezane uz sva imigracijska pitanja i imigracijske procedure;
•Pomoć u popunjavanju odgovarajućih zahtjeva za boravišnu dozvolu, radnu dozvolu i/ili vizu ili pomoć pri legalizaciji dokumenata;
•Pomoć u osiguravanju statusa rezidenta za pojedince i prateće članove obitelji;
•Savjetovanje oko produženja ili zadržavanja statusa rezidenta u Hrvatskoj;

b) Potvrda o prijavi rada
Stranac u RH može osim na temelju izdane dozvole za boravak i rad raditi i temeljem potvrde o prijavi rada.

Potvrdu o prijavi rada odgovarajućim kategorijama radnika, određenima hrvatskim Zakonom o strancima, izdaje MUP. Potvrda o prijavi rada može se izdati za rad u Hrvatskoj do ukupno 90, 60 ili 30 dana.

Postupak izdavanja potvrde o prijavi rada primjenjuje se ne samo na državljane trećih zemalja već i na EU državljane onih država članica kojima je rad u Hrvatskoj ograničen na temelju prijelaznih mjera do 2020.g. (države EU na koje se primjenjuju mjere reciprociteta za rad).

c) Ishođenje poslovne vize
Podnošenje zahtjeva za izdavanje poslovne vize (ili bilo koje druge vize) u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima zahtijeva prikupljanje različitih isprava, potvrda, izjava i ostale dokumentacije u Republici Hrvatskoj. Svojim iskustvom u sličnim postupcima odvjetnički ured Marković može pomoći da taj postupak bude što brži i efikasniji.

d) Hrvatsko državljanstvo
Stranci koji žele dobiti hrvatsko državljanstvo mogu podnijeti zahtjev nadležnoj policijskog postaji u Hrvatskoj ili diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu u inozemstvu, ako ispunjavaju uvjete koji su propisani Zakonom o hrvatskom državljanstvu.

Odvjetnički ured može provjeriti ispunjavate li zakonom propisane uvjete, pomoći u ispunjavanju zahtjeva i upitnika te prikupljanju popratne dokumentacije, odnosno zastupati u cjelokupnom postupku pred nadležnim tijelima.

e) Oporezivanje stranaca
Za stranca koji radi ili ostvaruje dohodak (na osnovi plaće, nesamostalne djelatnosti, dohotka od kapitala, od osiguranja, od imovine i ostalo) potrebno je odrediti da li je porezni rezident u Hrvatskoj ili je porezni rezident u svojoj domovini.

Savjet odvjetnika je koristan kod svih aspekata oporezivanja u Hrvatskoj jer može ukazati na važne porezne posljedice kod promjene prebivališta, boravišta, kod zaposlenja ili ostvarivanja dohotka po bilo kojoj osnovi u Hrvatskoj.

f) Podnošenje porezne prijave za nerezidente koji su hrvatski državljani
Hrvatski državljani koji rade ili ostvaruju određeni dohodak u inozemstvu te imaju utvrđeno prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu (porezni nerezidenti u Hrvatskoj) u načelu su obveznici plaćanja poreza na dohodak u inozemstvu. Međutim, ako hrvatski državljanin koji ima utvrđenu poreznu rezidentnost u inozemstvu ostvaruje dohodak i u inozemstvu i u Hrvatskoj, Hrvatska može oporezivati taj njegov dohodak ostvaren u Hrvatskoj (ovisno o vrsti dohotka). U takvim situacijama, odvjetnički ured pruža savjetodavne usluge kod primjene propisa o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno pri utvrđivanju koje su obveze tih osoba vezano uz njihov dohodak ostvaren u Hrvatskoj (podnošenje propisanih izvješća i slično).


Italian Desk

Italian Desk namijenjen je kompanijama i privatnim osobama iz Italije koji imaju potrebu za pravnom pomoći na talijanskom jeziku, odnosno onima kojima poznavanje talijanskog jezika može na bilo koji način pomoći u zaštiti njihovih interesa u Hrvatskoj. Prema tome, odvjetnički ured Marković osim iskustva i stručnosti, može osigurati komunikaciju na talijanskom jeziku budući da je nositelj ureda završio pravni fakultet u Trstu.

Tijekom godina poslovanja, ured je uspostavio suradnju sa mrežom odvjetničkih ureda iz zemalja bivše Jugoslavije, kao i zemalja iz kojih potječe većina današnjih stranih ulaganja, uključujući i Italiju, što klijentima omogućuje međunarodnu perspektivu ponuđenih rješenja.